بهگزارش«شیعه نیوز» به نقل از فارس ، حجت*الاسلام سيد صمصام*الدين قوامي دربازديد حجت*الاسلام موسي*پور استاندار قم از بنياد فقهي مديريت اسلامي درسخناني اظهار داشت: اين مجموعه به دنبال نظريه*پردازي در عرصه مديريتاسلامي و تحقق مديريت بر اساس آموزه*هاي تشيع در جهان است.
وي افزود:محصلان در دوره*هاي آموزشي بنياد فقهي مديريت اسلامي از طلاب سطح خارجهستند كه با فراگيري فقه اداري و اصول مديريت، دانش مديريت را تا سطحدكترا فرا مي*گيرند.
رئيس بنياد فقهي مديريت اسلامي خاطرنشان كرد:دانش*آموزان در اين بنياد با تسلط بر علوم و معارف اسلامي در عرصه مديريتبه اجتهاد در مديريت اسلامي دست مي*يابند.
وي همچنين تصريح كرد: درافق 1404 در بنياد فقهي مديريت اسلامي حداقل 40 مجتهد نظريه*پرداز و 200استاد مديريت اسلامي پرورش يافته*اند و اين مهم اقدامي بسيار ارزشمند ودرخور توجه به ويژه در سطوح عالي و دانشگاه*هاي كشور است كه مي*تواند بهخوبي خلأ اساتيد و نظريه*پردازان در عرصه مديريت اسلامي را برطرف سازد.
حجت*الاسلامقوامي گفت: اين بنياد از طرف حوزه علميه قم بر فعاليت*ها و پژوهش*هايمديريت اسلامي ناظر بوده و پژوهشكده رشاد نيز تفسير مديريتي قرآن كريم رابه اين مجموعه سپرده است.
وي با بيان اينكه بنياد فقهي مديريت اسلاميدر حال شكل*گيري و گسترش فعاليت*هاي خود است، اظهار داشت: با توجه بهجايگاه ويژه علمي و معنوي شهر مقدس قم در سطح ملي و بين*المللي، بايدحمايت*هاي لازم از اين بنياد صورت گرفته و مورد عنايت مسئولان قرار بگيرد.
رئيس بنياد فقهي مديريت اسلامي در پايان خاطرنشان كرد: اقدامات وفعاليت*هاي اين بنياد در عرصه*ها و ابعاد مختلف به شكل خوب و منسجم در حالپيگيري است و در آينده*اي نزديك اهداف متعالي چشم*انداز بنياد در دسترسخواهد بود.