بسم الله الرحمن الرحیم
لقبصادق را جدش پیامبر به او داده است . از رسول خدا نقل شده: خداوند از صلبفرزندم محمد باقر پسری آورد كه كلمه حق و زبان صدق و راستی است . ابنمسعود می پرسد: نام او چیست ؟ پیامبر می‏فرماید: جعفر صادق كه راستگو ودرست كردار است . هر كس به او طعن زند و بد گوید و هر كه دست رد بر سینهاو زند، به من بد گفته و دست رد بر سینه من زده است.


ازامام زین العابدین‏(ع) سؤال شد: چرا به امام صادق‏(ع) صادق گفته می‏شود وحال آن كه همه شما صادق و راستگو هستید؟ فرمود: رسول (ص) فرمود: "إذ ولدإبنی جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی ابن ابی طالب فسموه الصادق ،فانه سیكون فی ولده سمی له یدعی الاءمامة بغیر حقها ویسمی كذابا؛
موقعیكه فرزند من جعفر بن محمد بن علی بن حسین‏ متولد شد، او را صادق بگویید،زیرا پنجمین فرزند او جعفر (جعفر كذاب) نام دارد و به دروغ ادعای امامتخواهد كرد و نزد خدا كذاب و افترا زننده به خدا است".(1)


با این نام گذاری می خواستند بگویند كه میان امامان فقط یك جعفر وجود دارد. اگر جعفر دیگری ادعای امامت كرد ، دروغگو است .پی نوشت:


1-شیخ صدوق ،كمال الدین و تمام النعمة،ص319 ؛ علل الشرایع ،ج1،ص234؛احتجاجطبری،ج2،ص49؛الخرائج راوندی ،ج1،ص269؛مناقب ابن شهرآشوب،ج3،ص393.