بهگزارش شیعه آنلاین به نقل از فارس، رئيس كتابخانه آيت*الله العظمي مرعشينجفي گفت: "آيت*الله مرعشي نجفي به دليل روابط بسياري كه با اهل سنت داشت،450 اجازه اجتهادي و روايتي از علماي اهل سنت داشتند."
حجة*الاسلام«سيد محمود مرعشي» نجفي در مراسم رونمايي از موسوعه الامامه في نصوص اهلالسنة كه در كتابخانه آيت*الله العظمي مرعشي نجفي برگزار شد، اظهار داشت:رونمايي 15 جلد از كتاب موسوعه الامامه في نصوص اهل السنة با بيستمينسالگرد ارتحال آيت*الله العظمي سيد شهاب*الدين مرعشي نجفي همزمان شد.
ويبا بيان اينكه آيت*الله مرعشي نجفي از پيشگامان تقريب مذاهب بود، يادآورشد: ايشان به دليل روابط بسياري كه با اهل سنت داشت 450 اجازه اجتهاد ازعلماي اهل سنت داشت كه همه آنها در دو جلد كتاب به نام «المسلسلات فيالاجازات» به چاپ رسيده است.
حجة*الاسلام مرعشي نجفي با اشاره بهرونمايي از «موسوعه الامامه في نصوص اهل السنة» خاطرنشان كرد: در اينموسوعه به موضوع و مصداق امامت بر اساس كهن*ترين و مهم*ترين منابع اهل سنتپرداخته شده است. رئيس كتابخانه آيت*الله العظمي مرعشي نجفي درباره*چگونگي تدوين و تنظيم اين كتاب يادآور شد: منابع اين كتاب مصادر دست اولهستند و به اين منظور از كتاب*هايي كه حديث را با سند مستقل و نه بااستفاده از كتاب*هاي ديگر نقل كرده استفاده شده است. وي با بيان اينكهمنابع اين كتاب آثار اهل سنت است، يادآور شد: در اين كتاب از نقل احاديثاز آثار شيعه پرهيز شده است ولي از آوردن احاديث از منابع اهل سنت كه ازمنابع شيعه نقل حديث كرده*اند، خودداري نشده است. حجة*الاسلام مرعشي نجفيبا اشاره به ترتيب احاديث يادآور شد: درباره اين موضوع ابتدا نام مشهورنويسنده هر اثر آمده و سپس سند حديث به ترتيب الفبايي راويان روايت شدهاست.