سئوال:افرادي هستند که کار هيپنوتيزم و احضار روح مي کنند. مي خواستم بدانم کهکا ر آنها از نظر شرعي عيب دارد؟ البته اگر اين کار براي تقويت ايمانانسان هاي ديگري که مثلا در حال ديدن احضار روح هستند باشد (همچنين افراديکه کار احضار روح مي کنند پولي را نگيرند و فقط براي رضاي خدا باشد ) ازنظر شرعي اشکال دارد يانه؟اگر احضار روح و يا هيپنوتيز براي روشن شدنحقيقتي باشد اشکال دارد يا نه؟

پاسخ آیت اللهناصر مکارم شیرازی: اين كار عقلا امكان پذير است، ولى شرعاً جايز نيست، ومفاسد زيادى به بار مى آورد.(1) غالب اينگونه مدعيان در خطا و اشتباه اندهرچند اصل عمل امكان پذير است و اگر براي كشف امور پنهاني انجام گيرد حراممي باشد.


پاسخ آیت الله سیدعلی سیستانی: سؤال: حکم شرعی احضار روح چیست ؟
پاسخ: اگر احضار روح موجب ايذاء روح شخص که ايذائش حرام است بشود جايز نيست.