پرسش:
لطفا احادیثی در زمینه لذتهای جنسی و همین طور منابعی را جهت آگاهی بیشتر معرفی کنید؟

پاسخ:

اصولاً تمام قوا و غرایزی که در وجود انسان نهاده شده است لغو و بیهوده نیست بلکه ناشی از حکمت و مصلحتی مهم برای انسان و ادامه حیات اوست که از جملة این غرایز که در تمام موجودات زنده یافت می*شود غریزه جنسی است و از اهمیت فوق العاده*ای برخوردار است.

تحقیر و ناچیز شمردن این غریزه و احیاناً غیر اخلاقی انگاشتن و پست و پلید خواندن این غریزه نه امر درستی است و نه از اهمیت آن می*کاهد و نه مجوّزی برای نپرداختن جدّی و همه جانبه به این موضوع بسیار دقیق و اثر گذار هست.

بر خورد مکاتب و انسانها با موضوع غرایز جنسی دارای سه صورت ذیل می*باشد.

الف: اباحی گری و بی*بندباری در زمینه غرایز جنسی که زمان و مکان و قیود دیگر را در بر نمی*گیرد و به هر شکلی به اطفاء آتش شهوت دست یازیدن را روا می*داند که از آن به شکل افراطی تعبیر می*کنیم.

ب: بر خورد منفی با این غریزه و آن را خلاف شأن معنوی و اخلاقی آدمیان شمردن و احیاناً مبارزه با این حالت و میراندن قوای جنسی و سرکوب آن که ما آن را به شکل تفریطی تعبیر می*کنیم و در پی تعطیل کردن غرائز انسان در این زمینه است.

ج: ضمن قبول کردن این غریزه و آثار بسیار مثبت و درست آن و به عنوان یک نیاز واقعی بشر باید اولاً از طغیان آن جلوگیری کرد و ثانیاً آن را تعطیل نکرده بلکه ضابطه *مند کرده و در جهت نیاز انسان از آن بهره* برداری معقول و موجّه کرد که ما به این شکل بر خورد به تعدیل تعبیر می*کنیم.

مسلماً نظر مکتب اسلام نظر سوّم است و هرگز اساس بینش اوّل یا دوّم را قبول ندارد.

اسلام تنها راه مشروع و جایز بهره *برداری از غرایز جنسی را برای مردان و زنان ازدواج می*داند و بس و غیر از ازدواج هیچ راه دیگری را تجویز نمی*کند با ازدواج و تشکیل خانواده مسیر بهره* برداری از غرایز جنسی فراهم می*آید.

اکنون جای بررسی مسائل جنسی از دیدگاه اسلام است مستفاد از روایات رسیده از اهل البیت علیهم السلام که عمدتاً در کتاب وسائل الشیعه جمع* آوری شده*اند هر گونه التذاذ و تمتع جنسی زن و مرد از همدیگر جایز و بعضاً مستحب و واجب است، عریان شدن زن و مرد (یعنی دو همسر) و کامجویی و استمتاع به اشکال مختلف روا و مباح است و تنها در موارد معدود و خاص* [مانند محرم بودن در حج و یا ضرر داشتن برای یکی از دو همسر و یا مثلاً آمیزش در حین عادت ماهیانه، نفاس و...] ممنوع است. در اسلام سفارش اکید شده است که زن و مرد در مسائل جنسی و زناشویی از هر حیث بر سر حد اشباع نایل شوند و مایه بعضی از انحرافات جنسی زن و مرد را عدم اشباع آنان از هم دیگر دانسته است. توضیح و شرح این موضوع فرصت فراوانی را می*طلبد که می*توانید به کتاب ازدواج در اسلام نوشته شهید دکتر سید رضا پاک نژاد مراجعه کنید.

در مقابل اسلام هر گونه تلذذ از غیر همسر را ناروا شمرده و سخت نکوهش کرده است لذا قرآن کریم و روایات به زنان سفارش می*کند خود را از نامحرم بپوشانند و به مردان می*گوید که چشمان خود را از نامحرم نگه دارند.

اکنون تنها به عنوان نمونه برای حلال (همسران) و حرام (غیر همسران) روایاتی را می*آوریم:

الف: حدیث:«عن ابی عبدالله(ع) فی الرجل ینظر الی امرأته و هی عریانة، قال لابأس بذالک و هل اللذة الا ذالک؟ از امام صادق(ع) سؤال شد که مردی به زنش نگاه می*کند و آن زن عریان است امام(ع) فرمود اشکالی ندارد و مگر لذتی غیر از این هست؟»

ب: امام صادق(ع) فرمودند:«عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: لیس شیء تحضره الملائکه الا الرهان و ملاعبة الرجل اهله، ملائکه در دو جا حضور دارند یکی مسابقه اسب سواری و دیگری ملاعبه و بازی کردن مرد با همسرش»[ii]

ج: پیامبر اکرم(ص) فرمود:«لهو المؤمن باطل الا فی ثلاث فی تأدیبه الفرس و رمیه عن القوس و ملاعبته امرأته فانهن حق، هر لهوی برای مؤمن باطل است مگر در سه مورد:* 1. تربیت و رام کردن اسب. 2. تیراندازی 3. ملاعبت و بازی با همسرش که این سه امر درست هستند.[iii]

البته روایات موارد جزئی*تر از آن چه بیان شد را هم آورده*اند که در کتاب وسائل شیعه جمع*آوری شده*اند به عنوان نمونه به باب 51 از ابواب مقدمات نکاح احادیث 1 و 2 می*توانید رجوع فرمایید.

این شمه*ای کوتاه از روایات فراوانی است که تمتع و استمناع جنسی را در بین دو همسر شرعی و تجویز و سفارش کرده*اند و س__ک____س به معنای صحیح و انسانی آن که موجب رضایت کامل طرفین از یک عمل جنسی است را بیان کرده*اند و دست آدمیان را باز گذاشته*اند.

اما در مورد ارتباط انسان با نامحرم که بشدت منع شده و به تبع آن استقبال به هر امری که موجب تهییج شهوت او شود از جمله تصاویر مبتذل در سایت*ها و اینترنت و... احتیاج به بحث ندارد اما چند روایت:

الف: امام صادق (ع)فرمودند:«عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول النظرة سهم من سهام ابلیس مسموم و کم من نظرة اورثت حسرة طویلة، نظر کردن (به نامحرم) تیری از تیرهای مسموم شیطان است و چه بسا یک نظر که حسرت طولانی به دنبال خود آورده است»[iv].

ب: از امام صادق و امام باقر علیهما السلام نقل است که فرمودند:«قالا: ما من احد الا و هو یصیب حظاً من الزنا فزنا العینین النظر و زنا الفم القبلة و زنا الیدین اللمس، صدق الفرج ذلک او کذب، احدی نیست مگر این که بهره*ای از زنا را مرتکب شده است زنای چشمان نگاه کردن است و زنای دهن بوسیدن و زنای دستها لمس کردن، چه فرج بر اینها صدق کند و چه صدق نکند»[v].

ج: امام صادق (ع) فرمود:«النظرة بعد النظرة تزرع فی القلب الشهوة و کفی بها لصاحبها فتنة، نگاه کردن بعد از نگاه کردن (تکرار نگاه) در قلب آدمی تخم شهوتی را کشت می*کند که از جهت فتنه بودن برای صاحب نگاه کافی است».[vi]

شما می*توانید برای یافتن مطالب دیگر پیرامون این موضوع به کتب ازدواج در اسلام شهید دکتر سید رضا پاک نژاد. فلسفه حجاب شهید مطهری و نظام حقوق زن در اسلام شهید مطهری و فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی غلامعلی حداد عادل مراجعه کنید .
ماهنامه کوثر ش 34 پرسمان ش 6 و 10 و 2 و کتاب وسایل الشیعه کتاب نکاح ج 20 (چاپ مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث) مطالب و روایات فراوانی در این زمینه دارند.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][iباب 59 از ابواب مقدمات نکاح.

[ii]باب 57 از ابواب مقدمات نکاح و آدابه حدیث 1.

[iii]باب 57 از ابواب مقدمات نکاح و آدابه حدیث 2.

[iv]باب 104 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 1.

[v]باب 104 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 2.

[vi]باب 104 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 6.

منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]