نمایش نتایج: از شماره 1 تا 3 , از مجموع 3

موضوع: در احکام نکاح

 1. #1
  کاربرسایت ANDISHEH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۹-۱۳
  نوشته ها
  838
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  در احکام نکاح

  جامع عباسی، باب یازدهم، در نکاح واجب و سنت

  بدانکه مکروه است نکاح زنان سفیه، و نکاح دختری که نگاه به عورت مادراو کرده باشند، و نکاح زن سنی، و نیز از مکروهات است: عقد کردن در وقتی کهقمر در برج عقرب باشد، و عقد کردن در سه روز آخر ماه، و ترک بسم الله کردندر حالت دخول، و در حال جماع نگاه کردن به فرج زن، ولی کراهت دیدن اندرونآن بیشتر است و بعضی مجتهدین این را میدانند، و در حدیث آمده است که اگرفرزندی در این حال حاصل آید کور خواهد بود. و مکروه است سخن گفتن در حالجماع خصوصآ مرد را، مگر ذکر خدای تعالی(!)، چه در حدیث آمده که اگر در حالجماع سخن گویند فرزندی که حاصل شود گنگ خواهد بود. و مکروه است نکاح زن بامرد فاسق خصوصآ اگر شرابخوار یا سنی یا مستضعف باشد، و مکروه است نکاحکردن زنان سیاه پوست سوای زنان مملکت نوبی، و مکروه است ریختن منی در غیرفرج زن آزادی که به عقد دوام او را خواسته باشند، بی اذن او، و مکروه استخوابیدن میان دو زن آزاد، اما خوابیدن میان دو کنیز مکروه نیست.

  و حرام است دخول کسی بر کنیزی که پسر او بدو دخول کرده باشد، اما اگرهر یک از پدر و پسر زن یکدیگر را به شبهه دخول کنند(!) آیا بر دیگری حراممیشود یا نه میانه مجتهدین در آن اختلاف است، واضح آن استکه حرامنمیشود.همچنین خلاف است میانه مجتهدین در اینکه کنیزی را که پدر یا پسردست به شهوت به او مالیده باشند یا نگاه کرده باشند به جائی که غیر از آقاکسی دیگر دست نتواند مالیدن و نگاه کردن، آیا به مجرد نگاه کردن یا دستمالیدن یکی حرام مؤبد میشود بر دیگری، اقرب آن است که حرام نمیشود بلکهمکروه است. و بعضی مجتهدین بر آنند که اگر پسر دست مالیده باشد بر پدرحرام نمیشود، اما اگر پدر دست مالیده باشد بر پسر حرام میشود.


  و اگر زن بزرگ شخصی زن کوچک او را شیر دهد(!) هر دو بر شوهر حراممیشوند هر گاه به زن بزرگ دخول کرده باشد. و اگر دخول نکرده باشد زن بزرگحرام میشود و بس.

  و زنانی که شوهر داشته باشند و جمعی با ایشان زنا کنند در اینصورت آن زنان بر آنهائی که به آنها دخول کرده اند حرام مؤبد میشوند.

  و دختران عمه و خاله بر کسی که با عمه و خاله خود زنا کند حرام مؤبدمیشوند. اما اگر به عمه وخاله به شبهه دخول کرده باشد یا عقد دختران ایشانپیش از زنای ایشان واقع باشد حرام نمیشود.

  و حرامند مادران و دختران و خواهران مردانی که با ایشان لواطه کردهباشند و تمام یا قسمتی از حشفه (آلت) در مقعد ایشان غایب شده باشد. در اینصورت مادران و خواهران و دختران شخص لواط دهنده بر لواط کننده حرام مؤبدمیشوند هر گاه عقد ایشان پیش از لواط کردن نباشد، ولی میان مجتهدین خلافاست در حرام بودن مادر او (!) و دختر او، اما یقین است که دختر خواهر اوحرام نمیشود.

  و در حرام بودن جمع میانه عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر هر گاهکنیز باشند خلاف است میانه مجتهدین، و افضل المتأخرین بهاء الملة والدینمحمد طاب ثراه نیز در این مسئله با ایشان متفق بوده اند، زیرا که د راینباب حدیثی بنظر نرسیده است.

  و دختری که هنوز نه سال نداشته باشد و شوهر با او دخول کند و مخرج حیضو بول یا مخرج بول و غایط او یکی شود بر شوهر خود حرام مؤبد میشود، امااگر دختر بالغ باشد و شوهرش چون با او دخول کند این حال واقع شود آیا حراممؤبد میشود یا نه؟ میانه مجتهدین در آن خلاف است. همچنین خلاف است دراینکه اگر بکارت دختری را با انگشت ببرند آیا حرام مؤبد میشود یا نه؟ واقرب آن است که حرام میشود.

  و هر گاه هر یک از دو شخص، دختر خود را به نکاح دیگری دهند که مهر هریک از آنها فرج دیگری باشد این نکاح باطل است و آنرا شقار میگویند.

 2. #2
  کاربرسایت ANDISHEH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۹-۱۳
  نوشته ها
  838
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: در احکام نکاح

  جامع عباسی، باب دوازدهم، اقسام طلاق

  -- بدانکه در خوابیدن شب پیش زنانمیانه مجتهدین اختلاف است که آیا واجب است یا نه؟ بعضی از مجتهدین گفتهاند که واجب نیست مگر آنکه میانه ایشان ابتدا به قسمت کند و بعضیاز مجتهدین بر آنند که اگر کسی یک زن داشته باشد قسمت واجب نیست. پس اگرمرد زیاده از یک زن دائمی نداشته باشد بر او لازم است که در هر چهار شب یکشب نزد او بخوابد. پس اگر دو زن داشته باشد دو شب پیش ایشان بخوابد و دوشب دیگر هر جا که خواهد بخوابد، و اگر سه زن داشته باشد سه شب پیش اوبخوابد و یکشب هر جا که خواهد بخوابد، و اگر چهار زن داشته باشد واجب استکه هر شب پیش یکی از آنها بخوابد. و روز پیش زنان بودن لازم نیست.

  و در شب خوابیدن میانه زنان ابتدابه زنی کند که نام از به قرعه بیرون بیاید. و اگر کسی یک زن آزاد داشتهباشد و یک کنیز، دو شب پیش زن آزاد بخوابد و یکشب پیش کنیز و پنج شب دیگرهفته ( البته شرعأ اشکالی ندارد که هفته هشت شب داشته باشد.) هر جا کهخواهد بخوابد. و اگر شوهر به سفر رود شب خوابیدن پیش زنان ساقط میشود، وآیا قضای آن شوهر واجب است یا نه؟ میانه مجتهدین در این باره اختلاف است.و واجب در شب خوابیدن پیش زن آن است که نزدیک او بخوابد،اما دخول کردن برزن لازم نیست مگر در چهار ماه یکنوبت.و کسیکه بواسطه مانعی شب پیش زنانخود نتواند خوابید چون پاسبانان و شبگردان، روز ایشان بجای شب ایشان است.

  و اگر دختر بکر به خانه شوهر آرندباید هفت شب پیش او خوابیدن و اگر بکر نباشد سه شب پیش او بخوابد. و جائزنیست که زن عوض شب خوابیدن چیزی از شوهر بگیرد، و اگر شوهر در شب پیش زنانبر ایشان ظلم کند واجب است که آن را قضا کند بقدر آنچه پیش ایشان نخوابیدهباشد.

  -- بدانکه به محض دخول کردن درقُبُل یا دُبُر زن، پرداخت مهر او واجب میشود، خواه به عقد صحیح باشد وخواه به شبهه، و ممکن نیست که دخول بی مهرباشد. و واجب نیست در یکبار دخول کردن الا یک مهر، مگر در پنج موضع:

  اول آنکه شخصی کنیز دیگری را بهشبهه دخول کند و در اثنای دخول کردن آقای آن کنیز او را بفروشد و تا تمامنشدن دخول در ملک آقای دوم باشد، و بعضی از مجتهدین گفته اند که در اینصورت دخول کننده دو مهر میدهد، یکی به آقای اول و یکی به آقای دوم.

  دوم آنکه زن پسر را پدر به شبههدخول کند، در این صورت بعضی از مجتهدین بر آنند که پدر دو مهر میدهد، یکبه زن جهت دخول به او و یک مهر به پسر خود جهت فسخ نکاح میانه پسر و زن.

  سوم آنکه شخصی زنی را نکاح کند وپسر او دختر آن زن را نکاح کند، آنگاه دختر را پدر به شبهه وطی کند و مادررا پسر، در اینصورت هر کدام زودتر دخول کرده باشد مهر آن زنی را که بهشبهه دخول کرده باضافه نصف مهر زن خود را میدهد، و آنکس که بعد از او دخولکرده نیز یک مهر و نصف میدهد و در نصف مهر رجوع میکند بر کسیکه پیشتر دخولکرده باشد.پس آن کس که پیشتر دخول کرده باشد دو مهر میدهد.

  چهارم آنکه هر گاه شخصی دو زن را دردو وقت عقد کرده باشد و با زنی که آخر عقد کرده است دخول کند، و آنگاهظاهر شود که یکی مادر و دیگری دختر بوده، در این صورت آن زنی که به شبههدخول به او واقع شده تمام مهر را میگیرد و آن زنی که پیشتر عقد او کردهاند نصف مهر را میگیرد، پس به سبب دخول کردن یک مهر و مصف میدهد. پنجمآنکه با زن یائسه یعنی زنی که از حیض دیدن مآیوس شده باشد دخول کند و دراثنای دخول کردن او را طلاق گوید در اینصورت مهر مسمی و مهرالمثل به آن زنمیدهد، و اگر در ثانی عقد کند دو مهر مسمی میدهد.

 3. #3
  کاربرسایت ANDISHEH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۹-۱۳
  نوشته ها
  838
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: در احکام نکاح

  جامع عباسی، باب دوازدهم، در شروط طلاق

  -- بدانکه: هر یک از مرد یا زن پیش از عقد نکاح دیوانه باشد، خواهدیوانگی او دائمی باشد و خواه دوری، و خواه دخول کرده باشد و خواه نکردهباشد، فسخ نکاح میتواند کرد، اما اگر بعد از عقد دیوانگی حادث شود دراینصورت مرد نکاح را فسخ میتواند کرد، اما زن نکاح را فسخ نمیتواند کرد.

  -- و اگر مرد پیش از عقد خصی باشد یعنی خصیه نداشته باشد زن فسخ نکاحخود میتواند کرد، اما اگر بعد از عقد حادث شود فسخ نمیتواند کرد. همچنیناست حکم کسیکه خصیه او را کوفته یا بریده باشند پیش از دخول، ولی اگر بعداز دخول باشد درباره خصیه بریده مجتهدین را دو قول است: اگر یک خصیه رابریده باشند و خصیه دیگر باشد زن اختیار فسخ ندارد.

  -- و اگر زن قرن داشته باشد و قرن چیزی است مشابه استخوان که در فرج زنبهم می رسد و مانع از دخول کردن میشود، در اینصورت مرد فسخ نکاح اومیتواند کرد.


  -- و اگر زن عفل داشته باشد، و آن چیزی است که در فرج زن بهم میرسدمشابه گوشت پاره که مانع دخول میشود، در اینصورت بر قول بعضی از مجتهدینمرد را فسخ نکاح او میرسد.

  -- و اگر زن رتق داشته باشد و آن بهم آمدن فرج و روئیدن گوشت روی آناست بنوعی که دخول کردن به آن دشوار باشد، بر قول بعضی از مجتهدین مرد دراین صورت فسخ نکاح او میتواند کرد.

  -- و اگر مخرج بول وحیض یا مخرج بول وغایط زن یکی باشد، در اینصورت مرد فسخ نکاح او میتوان کرد.

  -- و اگر هر یک از زن و شوهر خنثی باشد، در این صورت بعضی از مجتهدین گفته اند که فسخ نکاح میتوان کرد.

  -- و بدانکه خیار فسخ فوری است، و در فسخ کردن نکاح به عیب اذن حاکم شرع شرط نیست.

  -- و اگر هر یک از زن یا شوهر جذام داشته باشند فسخ نکاح میتواند کرد،ولی بعضی از مجتهدین جذام را فقط در زن عیب میدانند و میگویند اگر مردجذام داشته باشد زن فسخ نکاح او نمیتواند کرد.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •