وقتي با جوانان سخن مي*گوييم بايد با منطق جوانان سخن بگوييم. از همين رو مبلغان ديني براي بيان حقايق دين و شرح اعتقادات ديني در مدارس، مساجد و منابر بايد از روش*هاي علمي جديدي استفاده كنند كه در دانشگاه*ها مورد توجه قرار مي*گيرند و جوانان نيز بر همان اساس افكار خود را پايه*ريزي مي*كنند. تمركز بر روشي كه مبلغان در دوره*هاي گذشته استفاده مي*كردند، براي اقناع جوانان امروز فايده چنداني به*دنبال نخواهد داشت.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]