عیاشیدر تفسیر خود از ذرقان که همنشین و دوست احمد بن ابی دؤاد بود ، نقل میکند که ذرقان گفت : روزی دوستش ( ابن ابی دؤاد ) از دربار معتصم عباسیبرگشت و بسیار گرفته و پریشان حال به نظر رسید. گفتم : چه شده است کهامروز این چنین ناراحتی؟

گفت: در حضور خلیفه و ابوجعفر فرزند علی بن موسی الرضا جریانی پیش آمد که مایه شرمساری و خواری ما گردید.

گفتم : چگونه؟

گفت: سارقی را به حضور خلیفه آورده بودند که سرقتش آشکار و دزد اقرار به دزدیکرده بود. خلیفه طریقه اجرای حد و قصاص را پرسید . عده ای از فقها حاضربودند ، خلیفه دستور داد بقیه فقیهان را نیز حاضر کردند ، و محمد بن علیالرضا را هم خواست . خلیفه از ما پرسید : حد اسلامی چگونه باید جاری شود ؟

من گفتم : از مچ دست باید قطع گردد .

خلیفه گفت : به چه دلیل ؟

گفتم: به دلیل آنکه دست شامل انگشتان و کف دست تا مچ دست است ، و در قرآن کریمدر آیه تیمم آمده است "فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم" . بسیاری از فقیهان حاضردر جلسه گفته مرا تصدیق کردند .

یک دسته از علماء گفتند : باید دست را از مرفق برید .

خلیفه پرسید : به چه دلیل ؟

گفتند: به دلیل آیه وضو که در قرآن کریم آمده است : "... و ایدیکم الی المرافق". و این آیه نشان می دهد که دست دزد را باید از مرفق برید .

دستهدیگر گفتند : دست را از شانه باید برید چون دست شامل تمام این اجزاء میشود . و چون بحث و اختلاف پیش آمد ، خلیفه روی به حضرت ابوجعفر محمد بنعلی کرد و گفت : یا اباجعفر ، شما در این مسأله چه می گویید ؟

آن حضرت فرمود : علمای شما در این باره سخن گفتند . من را از بیان مطلب معذور بدار .

خلیفه گفت : به خدا سوگند که شما هم باید نظر خود را بیان کنید .

حضرتجواد فرمود : اکنون که من را سوگند می دهی پاسخ آن را می گویم . اینمطالبی که علمای اهل سنت درباره حد دزدی بیان کردند خطاست . حد صحیحاسلامی آن است که باید انگشتان دست را غیر از انگشت ابهام قطع کرد .

خلیفه پرسید : چرا ؟

امام(ع ) فرمود : زیرا رسول الله (ص ) فرموده است سجود باید بر هفت عضو از بدنانجام شود : پیشانی ، دو کف دست ، دو سر زانو ، دو انگشت ابهام پا ، و اگردست را از شانه یا مرفق یا مچ قطع کنند برای سجده حق تعالی محلی باقی نمیماند ، و در قرآن کریم آمده است " و ان المساجد لله ... " سجده گاه ها ازآن خداست ، پس کسی نباید آنها را ببرد .

معتصم از این حکم الهی و منطقی بسیار مسرور شد ، و آن را تصدیق کرد و امر نمود انگشتان دزد را برابر حکم حضرت جواد (ع ) قطع کردند .