زینت کردن به طلا مثل آویختن زنجیر طلا به سینه وانگشتر طلا به دست کردن وبستن ساعت مچی طلا برای مردان حرام ونماز خواندن با آنها باطل است.
( شرط پنجم لباس نمازگزار )
رساله عملیه حضرت آیات عظام امام خمینی ،گلپایگانی واراکی (ره)


سوال
=====

خرید وفروش حلقه یا ساعت طلا یا زنجیر طلا برای استفاده داماد توسط خانواده عروس چه صورت دارد ؟
همچنین فروش این زینت توسط فروشندگان جهت استفاده مردان یا تولید آنها به همین منظور چگونه است ؟ ومالی که ازاین راه به دست می آید چه حکمی دارد؟جواب
=====

حضرت آیه الله صافی گلپایگانی :

خرید وفروش حلقه یا ساعت طلا یا زنجیر طلا برای استفاده حرام جایز نیست .


حضرت آیه الله بهجت :

اگر به این شرط بفروشند که آن را درحرام مصرف کنند معامله آن حرام و باطل است وهمچنین اگر قصد اوکمک به خریدار درمصرف حرام باشد .


حضرت آیه الله فاضل لنکرانی :

حرام است وخرید وفروش طلاجات مردانه با حفظ هیئت باطل است .


حضرت آیه الله سیستانی :

اگرهیئت آن به گونه ای است که فقط استفاده پوشیدن مردان دارد ساخت و فروش وخرید آن جایز نیست ومعامله باطل است .


حضرت آیه الله مکارم شیرازی :

خرید وفروش زینت آلات طلا که مخصوص مردان است حرام است و زینت طلا توسط مرد نیزحرام است.

منبع
=====
مسائل جدید ازدیدگاه علماء ومراجع تقلید ، جلد 1 ، صفحه 81و82
به کوشش واحد فقه و احکام مدرسه علمیه نرجس علیهاسلام