سوال
=====

نظر به اينكه تعداد جراحيهاي زيبايي روز به روز در حال افزايش است و گاهي اوقات افراد با پذيرش خطرات جاني چنين جراحيهايي به آن اقدام مي كنند،
حكم شرعي حضرت عالي در خصوص انجام جراحيهاي زيبايي غير ضروري چيست؟ ضرورت جراحي زيبايي چگونه تعيين مي شود؟


جواب
=====

حضرت ایت الله صافی گلپایگانی :

اگر ضرر معتد به نداشته باشد و مستلزم حرام از قبيل نظر و لمس نامحرم نباشد في نفسه اشكالي ندارد و اگر با خطر و ضرر همراه باشد يا مستلزم محرم ديگر باشد جايز نيست.


حضرت ایت الله فاضل لنکرانی:

اگر طبق تشخيص پزشك متخصص و مورد اطمينان عمل مذكور خطر جاني و ضرر قابل توجهي براي شخص داشته باشد انجام آن جايز نيست.


حضرت آيت الله نوري همداني :

در فرض سوال جايز نيست و نسبت به وجود ضرورت بايد مورد و خصوصيات آن مشخص گردد تا پاسخ داده شود.


حضرت ایت الله سیستانی :

اكر احتمال مرگ يا نقص عضو باشد و احتمال به قدري قوي باشد كه عقلاً موجب خوف باشد، جراحي مذكور به هيچ وجه جايز نيست و اما اگر چنين ضرري نداشته باشد، جايز است حتي اگر ضروري نباشد. مگر اينكه مستلزم گناهي مانند نگاه نامشروع يا لمس نامحرم باشد كه در اين صورت فقط در صورت ضرورت جايز است و ضرورت را خود مكلف بايد تشخيص دهد. مثلاً اگر چهره انسان مشوه باشد معالجه ضروري است و در مورد زنان طبيعي است كه زيبايي در بسياري از موارد ضروري است.


حضرت ایت الله مکارم شیرازی :

جراحي زيبايي در صورتي كه خطر و ضرر مهمي نداشته باشد و توسط هم جنس صورت گيرد و مفسده ديگري بر آن مترتب نشود، اشكالي ندارد.


منبع
=====
گروه فقه و احکام مدرسه علمیه نرجس علیها سلام