سوال
======

جایزه هایی که بانک به صاحبان حسابهای قرض الحسنه می پردازند چگونه است؟


جواب
======

حضرت آیه الله خامنه ای :

اشکال ندارد.


حضرت آیه الله فاضل لنکرانی :

مانعی ندارد.


حضرت آیه الله بهجت :

اشکال ندارد .


حضرت آیه الله صافی گلپایگانی :

درفرض سوال کسی که پول خود را به عنوان قرض الحسنه به بانک می د هد اگر مشروط به گرفتن جایزه نباشد وصرفا برای محفوظ ماندن پول ومانند آن باشد اشکال ندارد .


حضرت آیه الله مکارم شیرازی :

اشکال ندارد.


حضرت آیه الله سیستانی :

اگر بانک دولتی یا مشترک باشد وشرط سود نکنید می توانید جایزه را دریافت کنید به شرط آنکه نصف آن را به فقیر متدین بدهید.


حضرت آیه الله تبریزی :

چنانچه درگذاشتن پول دربانک شرط قرعه کشی وجایزه نکنند بطوری که اگر بانک قرعه کشی نکرد یا درصورت قرعه کشی وبه اسم شخص درآمدن جایزه را به او ندادند
صاحب حساب حق مطالبه آن را برای خود قائل نباشد دراینصورت عمل مزبور مانعی ندارد وجایزه ای که شخصی ازبانک می گیرد باید ابتدا خمس آن را صدقه بدهد و
بعد دربقیه تصرف کند وازچهارپنجم جایزه هم اگر چیزی درآخر سال باقی ماند آن را تخمیس کند وچنانچه شخص فقیر است ومونه سالش را ندارد اگر آنچه درآخرسال باقی می ماند تخمیس کند کافی است .


منبع
=====
مسائل جدید ازدیدگاه علماء ومراجع تقلید ، جلد سوم ، صفحه 181و 182
گروه فقه و احکام مدرسه علمیه نرجس علیهاسلام
به کوشش لیلا باخدا