امام صادق (علیه السلام) می فرمایند:

«ترک لقمه ای ازحرام خداوند،محبوب ترازهزار رکعت نمازمستحبی است»(1)

پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله)می فرمایند:

« کسی که لقمه ای ازحرام بخورد ، تا 40 شب نماز او قبول نمی شود وتا 40 صبح دعای او مستجاب نمی گردد وگوشتی که دراثر حرام بربدنش روئیده سزاوار آتش است .
وقتی لقمه ای حرام درشکم بنده ای قرارگیرد ملائک آسمانها وزمین او رالعنت می کنند . »(2)


سوال
======

اجرت گرفتن جهت تکثیر فیلم ونوارهای مبتدل وحرام آیا حلال است یا حرام ؟ ودرصورت کسب ازاین راه پول های بدست آمده را چه باید کرد ؟


جواب
======

حضرت آیه الله سیستانی:

حرام ومالک اجرت نمی شود .


حضرت آیه الله تبریزی:

اجرت گرفتن جهت امر مزبور اکل مال به باطل بوده وجایزنیست و پولی که ازاین طریق بدست آمده باید به صاحبان آن برگردانده شود .
چنانچه شخص صاحبان پول را نمی شناسد باید آن را ازطرف آنها به فقیر صدقه دهد.


حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:

اجرت مذکوره حرام است وپول های بدست آمده را باید به صاحبانشان برگرداند
اگردسترسی به صاحبانشان نداشته باشد باید ازطرف آنها به عنوان صدقه به فقیرغیرسیّد داده شود واحتیاطا برای این کارازمجتهد هم اجازه بگیرند.


حضرت آیت الله بهجت:

حرام است ودرآمد ازحرام هم حرام است. وپول های بدست آمده را به صاحبان آن برگردانید ودرصورت یاس درحکم مجهول المالک است.


حضرت آیت الله مکارم شیرازی:

اجرت کارحرام نیزحرام است وباید به صاحبان آنها بازگردد واگردسترسی به آنها نیست ازطرف آنها به فقیری صدقه دهید.

پي نوشتها
=========
1 - الحکم الزاهره ، 1/ 316
2- الحکم الزاهره ، 1/ 317

منبع
=====
به کوشش واحد فقه و احکام مدرسه علمیه نرجس علیهاسلام