به نام خدا


سلام علیکم
در تقلید از میت نکته بســـــــــــــــــیار مهم اینجاست که :


اگه مرجع زنده من اجازه بده میتونم از میت تقلید کنم ؛ در غیر اینصورت باید در تمامی مسائل از مجتهد زنده


تقلید کنم .مثلا مرجع زنده قبول داره که من بقاء بر میت باشم .


اگه قبول نداشته باشه باید در کل مسائل چه آنهایی که انجام دادم و چه آنهایی که انجام ندادم از ایشون تقلید کنم .


اینجا یه سوال پیش میاد که خوبه جوابش رو بررسی کنیم .


سوال : تقلید از میت چگونه است ؟؟؟؟


جوابهایی که داده میشه با توجه به نظر امام خمینی (ره ) می باشد که اکثر مراجع قبول دارن .اگر در مساله ای به فتوای مجتهد غیر زنده عمل کرده نمیتواند به احتیاط واجب مجتهد زنده عمل کند.

اگر در مساله ای به احتیاط واجب مجتهد غیر زنده عمل کرده می تواند به فتوا مجتهد زنده عمل کند.

اگر در مساله ای به احتیاط واجب مجتهد غیر زنده عمل کرده می تواند به احتیاط واجب مجتهد زنده عمل کند و برعکس .

در تمامی نکاتی که گفته شد باید با توجه به نظر مرجع زنده خود عمل کرد .