ایت الله بهحت
مساءله 311 :
ازدواج با زنهايى كه به انسان ((مَحْرَم )) هستند مثل مادر و خواهر و مادر زن حرام است .

مساءله 312 :
اگركسى زنى را براى خود عقد نمايد اگر چه با او نزديكى نكند، مادر و مادرِمادر آن زن و مادر پدر او، و هر چه بالا روند به آن مرد مَحْرَم مى شوند.

مساءله 313 :
اگرزنى را عقد كند و با او نزديكى نمايد، دختر و نوه دخترى و پسرى آن زن هرچه پايين آيند چه در وقت عقد باشند يا بعداً به دنيا بيايند، به آن مردمَحرَم مى شود.

مساءله 314 :
اگر با زنى كه براى خود عقد كرده نزديكى هم نكرده باشد تا وقتى كه آن زن در عقد اوست نمى تواند با دختر او ازدواج كند.

مساءله 315 :
عمّه و خاله پدر، عمّه و خاله پدرِ پدر، عمّه و خاله مادر، عمّه و خاله مادرِ مادر هر چه بالا روند به انسان محرَم هستند.

مساءله 316 :
پدرو جدّ مرد، هرچه بالا روند، پسر و نوه پسرى و دخترى او هر چه پايين آيندچه در موقع عقد باشند يا بعداً به دنيا بيايند به زن او مَحْرَم هستند.
مساءله 317 :
اگر زنى را براى خود عقد كند دائم باشد يا غير دائم تا وقتى كه آن زن در عقد اوست نمى تواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد.

مساءله 318 :
اگرانسان قبل از آن كه دختر عمه يا دخترخاله خود را بگيرد. نعوذبالله با مادرآنان زنا كند، بنابراحوط، ديگر نمى تواند با آنان ازدواج كند.

مساءله 319 :
اگر با دخترعمه يا دخترخاله خود ازدواج نمايد و پيش از آن كه با آنان نزديكى كند، با مادرشان زنا نمايد، عقد آنان اشكال ندارد.

مساءله 320 :
اگربا زنى غير از عمه و خاله خود زنا كند، بنابراظهر، مى تواند با دختر اوازدواج نمايد، ولى احتياط در عدم ازدواج است ولى اگر زنى را عقد نمايد وبا او نزديكى كند بعد با مادر او زنا كند، آن زن بر او حرام نمى شود، وهمچنين است اگر پيش از آن كه با او نزديكى كند با مادر او زنا نمايد.

مساءله 321 :
زنمسلمان نمى تواند با مرد غير مسلمان ازدواج نمايد و مرد مسلمان هم نمىتواند با زنان كافرى كه اهل كتاب نيستند ازدواج كند، ولى با زنانى كهيهودى و يا نصرانى باشند، موقّتاً به صورت صيغه مى تواند ازدواج نمايد.

مساءله 322 :
اگربا زنى كه در عدّه طلاق رجعى است زنا كند، آن زن بر او حرام مى شود، و اگربا زنى كه در عدّه طلاق بائن ، يا عدّه وفات است زنا كند، بعداً مى توانداو را عقد نمايد.

مساءله 323 :
اگربا زن بى شوهرى كه در عدّه نيست ، زنا كند، بنابراظهر مكروه است كه بعداًآن زن را براى خود عقد نمايد، بلكه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواجننمايد، مگر اين كه زن از كار خود توبه نموده باشد.

مساءله 324 :
اگرزنى را كه در عدّه ديگرى است براى خود عقد كند، چنانچه مرد و زن ، يا يكىاز آنان بدانند كه عدّه زن تمام نشده و بدانند عقد كردن زن در عدّه حراماست ، آن زن بر او حرام مى شود، اگر چه مرد بعد از عقد با آن زن نزديكىنكرده باشد.

مساءله 325 :
اگرانسان بداند زنى شوهر دارد و با او ازدواج كند، بايد از او جدا شود وبعداً هم نمى تواند او را براى خود عقد كند، مگر اين كه نداند زن شوهردارد و با او هم نزديكى نكرده باشد، كه در اين صورت فقط عقد باطل است ،ولى بعد از طلاق او و تمام شدن ايّام عدّه ، ازدواج با آن زن ، بنابراظهرمانعى ندارد.

مساءله 326 :
اگر مرد طواف نساء را كه يكى از اعمال حج است بجا نياورد، زنش كه به واسطه مُحْرِم شدن بر او حرام شده بود حلال نمى شود.
ونيز اگر زن طواف نساء نكند، شوهرش بر او حلال نمى شود، ولى اگر طواف نساء را انجام دهند، به يكديگر حلال مى شوند.

مساءله 327 :
مادر،خواهر، و دخترى كسى كه لواط داده ، بر لواط كننده حرام است ، اگر چه لواطكننده و لواط دهنده بالغ نباشند، ولى اگر گمان كند كه دخول شده ، يا شككند كه دخول شده يا نه ، بر او حرام نمى شود.