روايتى از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است كه مضمون آن خطاب به شيعيان چنين است:
با مردم خوش رفتار باشيد تا بگويند: «هذا أدب جعفر فرحم الله جعفر؛اين ادب جعفر صادق(عليه السلام)است [كه شيعيانش را اين گونه مهذب و خوب تربيت كرده است]، پس خدا جعفر را رحمت كند».
در روايت ديگرى نيز امام صادق(عليه السلام) خطاب به شيعيان مى فرمايد: «كونوا لنا زيناً ولا تكونوا علينا شيناً؛ براى ما زينت باشيد، و مايه بدنامى نباشيد».
سخن امام صادق(عليه السلام) خبردادن از يك واقعيتاست، زيرا اگر فرزندى فاقد تربيت و بى ادب باشد، جامعه پدر او را مسئولاين كمبود مى بيند. معمولاً مردم اعمال نيك و بد هر يك از پدر و فرزند رابه ديگرى سرايت مى دهند، هرچند اين مسأله توجيه حقوقى ندارد، اما عرف چنينمى كند. مثلا اگر پسرى با اصول و مبانى صحيح اسلامى رشد كرده باشد، هرگاهمردم او را مشاهده كنند مى گويند: خدا پدرت را رحمت كند كه چنين فرزندىتربيت كرد. همچنين اگر ـ خداى ناكرده ـ پسرى دزدى كند، عملش باعث مى شودكه مردم با ديده حقارت به پدرش بنگرند و اين عمل پسر، باعث سرافكندگى پدراو در جامعه خواهد شد. همچنين خطاى امت را متوجه راهنما و پيشواى امت مىدانند.
امام صادق(عليه السلام) همين نكته را به شيعيان گوشزد مى كنند ومى فرمايند: باعث رسوايى و بدنامى ما نباشيد، زيرا اگر كسى به شما اهانتكرد به اين مى ماند كه به ما (امام صادق(عليه السلام)) اهانت كرده است.

انشاء الله اینگونه باشیم