1- بعد از بول آبی از بدن من خارج میشود که نمیدانستم حکمش چیست ؟ چند روزی است که متوجه شدم چون بنده

عمل استبراء را انجام نمیدادم این آب نجس بوده حکم نماز هایی که من با این وضعیت خواندم چیست ؟استبراء عمل مستحبى است كه مردها بعد از بيرون آمدن بول انجام مى‏دهند، و آن داراى اقسامى است. و بهترين آنها اين است

كه بعد از قطع شدن بول اگر مخرج غائط نجس شده اول آن را تطهير كنند، بعد سه دفعه با انگشت ميانه دست چپ از مخرج غائط تا

بيخ آلت بكشند، و بعد شست را روى آلت و انگشت پهلوى شست را زير آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه‏گاه بكشند و پس از آن سه

مرتبه سر آلت را فشار دهند.

آبى كه گاهى بعد از بول بيرون مى‏آيد و به آن ودى مى‏گويند، اگر بول به‏آن نرسيده باشد، پاك است. و چنانچه بعد از بول استبراء كند


و بعد آبى از او خارج شود شك كند كه بول است‏يا يكى از اينها، پاك مى‏باشد.

تنها نمازهايي را كه يقين دارد بعد از بيرون اون اب نجس خوانده قضا كند.2- آبی که بعد از استبراء بیرون بیاید نجس است یا نه ؟

پاک است.


3- وقتی که استبراء میکنم تحریک میشم ، با این حال این عمل مستحب را انجام دهم یا نه ؟

انجام دادنش فقط از این رو هست که بعد از اینکه استبراء میکنم اگر آبی بیرون بیاید نجس نیست ؟اگر با استبرا نکردن به سختی نمی افتید چون بعد از استبرا ممکن است ابی خارح شود و مشتبه به بول باشد ، میتوانید استبرا نکنید.
استبرا مستحب است و برای این است که اگر انجام دهید دیگر ابی که از شما بعد از بول خارج میشود پاک است.