آثار ايمان به عدل خدا

ايمان به عدالت خداوند، از جهات مختلف اثر عجيبى در سازندگى انسان دارد:
1-
ازجهت كنترل خود در برابر گناهان. اگر انسان بداند كه گفتار و كردارش زيرنظر است و جزاى هر نيك و بدى را خواهد ديد، خود را در اين جهان رها و بىقيد و شرط نمىداند.
2-
خوشبينىو دورى از يأس و نااميدى. انسانِ معتقد به عدل الهى، به نظام آفرينشخوشبين است و چون خداى جهان را عادل مىداند، حوادث تلخ نيز برايش شيريناست و در هيچ حالى گرفته خاطر و مأيوس نيست.
3-
استقرار عدالت در زندگى فردى و اجتماعى. كسى كه به عدل خداوند عقيده دارد آماده پذيرفتن عدالت در زندگى شخصى و اجتماعى خويش است.