آيت الله جوادي آملي گفته است: عفت هر كسي به اندازه غيرت اوست و عفافخصلتي است كه تنها مختص به زنان نيست بلكه مردان را نيز در بر مي گيرد.
ايشانعفيف بودن در قرآن را از اوصاف اولياي الهي بر شمرده و افزودند: در حديثياز مولاي متقيان علي(ع) مسأله عفت به اندازه غيرت هر كسي بيان شده است كهاگر اين حديث تحليل شود عناصر و محورهاي آن مشخص خواهد شد.
اينعالم گرانقدر غيرت را غيرشناسيف غيرزدايي، غيرروبي و غيرپراكني دانستند وگفتند: كسي كه وارد حريم غير شود و يا اجازه دهد غير وارد حريم او شود اهلغيرت و عفاف نيست.
آيت الله جوادي آملي با اشاره بهآيات نوراني قرآن مجيد در خصوص عفاف و حجاب فرمود: در قرآن مردم به عفافدعوت شده اند و حق تعالي فرموده اگر تنگدستي لباس مناسب بپوش و فقر خود راعلني نكن، چرا كه قرآن اين عفت را كه همان آبروداري و قناعت است مي ستايد.
ايشان افزودند: عفت در قرآن، به فقرا، اغنيا، اوصيا و سرپرستان توصيه شده و به دنبال آن به حفظ حجاب تأكيد شده است.
آيتالله جوادي آملي همچنين تصريح كرد: مسأله حجاب در اسلام مسأله اي عفيفانهاست نه عنيفانه و زن بسيار آسيب پذير بوده و نبايد با اجبار از وي حجابخواست بلكه بايد سطح آموزش را تعالي بخشيد.
ايشان بهمسئولين در خصوص امر به معروف و نهي از منكر يادآور شدند: زنان گل هاييلطيف هستند كه با درختان مقاوم متفاوتند بنابراين نياز به آبياري و مراقبتدارند و نبايد با فشار و اجبار از آنها چيزي خواست بلكه بايد از راه آموزشوارد شد تا شاهد رشد و تعالي آنها باشيم.
اين عالمبزرگوار با اشاره به خطبه امير متقيان أميرالمؤمنين علي(ع) مردان و زنانپرهيزگار را انسانهايي قانع عنوان كردند و افزودند: پرهيزگاران كم حاجب ودور از زينت پروري هستند كه اين حجاب عفيفانه آنها اگر در اقتصاد نيز موردتوجه قرار گيرد ديگر سازمان ها هم عفيفانه خواهند شد.
عالمگرانمايه، استقلال كشور را بر دو عنصر محوري "تلاش در توحيد" و "قناعت درمصرف" كه همان عفاف است دانستند و يادآور شدند: اگر مي خواهيد با شرفزندگي كنيد، قانع باشيد و اگر كشوري به اين سمت حركت كند عفيف و خودكفاخواهد شد.
آيت الله جوادي آملي درباره مسأله آموزشزنان در جامعه گفتند: زنان عفيف آموزش ديده در يك جامعه اسلامي بايد بهحدي باشند كه ديگر زنان و دختران در مشكلات خود به آنها مراجعه كنند و ايننياز براي جامعه همانند نياز به وجود بيمارستان ها و مراكز آموزشي مخصوصزنان، مورد اهميت است و بايد اين علوم براي همه نسل ها حفظ شود.
ايشانادامه دادند: هنگامي كه حضرت زهرا(س) فرمودند "زينت زن اين است كه مرد اورا نبيند و او هم مرد را نبيند" براي شرايط عادي است و امروز حاجت واضطرار حكم مي كند زنان ما آموزش ديده باشند.
عالمگرانقدر با اشاره به زندگي حضرت زهرا(س) دوران حيات آن بزرگوار را سراسرعلم آموزي و فهم دانستند و گفتند: پس از رحلت پيامبر(ص) حضرت فاطمه(س) بادريافت معارف غيبي، مصحف را براي علي(ع) املاء مي فرمودند كه ايراد خطبهفاطمه(س) نشانگر فهم آن حضرت است، همچنين آيه سوره زخرف نيز اشاره به همينامر دارد.
ايشان با بيان اينكه حجابي مناسب است كه باعفاف نزديكي داشته باشد، تصريح كرد: حجاب يعني نه درون بيرون را ببيند ونه بيرون نظاره گر درون باشد چرا كه حجاب يك طرفه، حجاب بي عفاف است وجوانان بايد به غيرت و عفاف در عصر حاضر توجه ويژه داشته باشند.