شبهات حدیثی


امروزهشبکۀجهانی اینترنت گستره*ای باز برای بیان هر نوع سخن و اندیشه است.گشتار دراین شبکه ـ که افراد در سطوح وسنین مختلف وبه خصوص جوانان با آنسروکاردارند ـ انسان را با انواع عقاید, اندیشه ها و شبهه پراکنیهاروبرومی*کند. سایتها و وبلاگهای فراوانی در این شبکه هستند که علیه دیناسلام وهمچنین علیه مذهب شیعه تبلیغات می*کنند، که با رواج انواع شبهاتاعتقادی,سیاسی, فرهنگی و ... در صدد جدا نمودن معتقدان به اسلام و مذهبشیعه ازعقاید خود ویا ارائه چهره ای غیرواقعی وکریه از اسلام به دیگرانهستند وچه بسا در این کار موفق بوده*اند. زیرا از یک طرف بیشتر افراد وقتکافیبرای بررسی صحت و سقم این مطالب اختصاص نمی*دهند وچون روحیهپرسشگریوتحقیق ندارند، با اولین شبهه تحت تاثیر قرار می گیرند.
علاوهبرآن نه تنها تحقیق وتفحص در این زمینه و روشن ساختن امور در توان بسیاریازافراد نیست بلکه حتی در بسیاری موارد از دسترسی به منابع ومراجعمعتبرمحروممی باشند، از سوی دیگرجدای از آنکه ما در زمینه معرفی ایده هایاسلامیودفاع از حریم آن هنوز در حد شایسته ای عمل نکرده ایم، شاهد ضعف وعدمهماهنگی در نظرات علما و دست اندرکاران علوم دینی نیز هستیم. اینامر,علاوه بر اینکه باعث بدون جواب ماندن بسیاری از سؤالات افرادشده,زمینه*ساز بسیاری از شبهات شده است که با عنایت به هجمه گسترده*ای کهدرجبهه مخالف وجود دارد هر روز بیشتر از پیش بر خلاهای موجود افزودهوعرصهرا بر جویندگان حقیقت تنگتر می کند.

تعریف
بی*شکبایدمیان دو عنوان سؤال و شبهه فرق نهاد. هدف از سؤال، یافتن حقیقت استاما هدفاز شبهه سست کردن پایه*های حقیقت؛ علاوه بر آن سؤال مؤدّبانه طرحمی*شود،اما شبهه با انواع طعن*ها، توهین*ها و ... همراه است.
وامامنظور ما از سئوالات وشبهات حدیثی مجموعه سئوال ها وابهام ها وطعنهایی استکه در آن یک حدیث خاص مورد سئوال واقع ومضمون آن تکذیب شده استویا آنکهاندیشه یا اعتقادی از مجموعه اعتقادات و معارف تشیع را موردسئوال و تشکیکقرار داده*اند و دستمایۀ آن سئوال یا شبهه، حدیث است.
باعنایتبه تعریف ارائه شده ورویکرد کلی طرح مجموعۀ این سؤالات و شبهات دردو دستهخلاصه می*شوند. بدیهی است که راه پاسخگویی به هر کدام از این دودسته بادیگری متفاوت است.
اهمیت و ضرورت

ناگفتهخودپیداست که وسایل ارتباط جمعی از جمله اینترنت با حجم عظیمی از داده*هاوکاربران گوناگون تیغ دو لبه*ای است که می*توان در راه ایجاد و گسترشمعارفالهی و از سوی دیگر در جهت نابودی دین و فرهنگ و اندیشه از آن سودجست.
امروزهبسیاریاز سایتها به صورت شبانه*روزی در حال بمباران تبلیغاتی علیه اسلامواندیشه*های مکتب اهل بیت (ع) هستند و حجم شبهات و اشکالات واردبراعتقادات، اندیشه*ها و فرهنگ مسلمین از راه اینترنت چندین برابر پاسخ*هاودفاعیه*هاست. در این میان حجم انبوهی از شبهات به سوی حدیث اهل بیت(ع)نشانه*گیری شده است. اما نکتۀ مهم این است که تاکنون هیچ سایتی بهصورتمشخص متولی و متکفّل پاسخ*گویی به شبهات حدیثی نبوده* است و سایتهایدیگردر حوزه*های اعمّ از حدیث فعالیت می*کنند و یا به عنوان وظیفۀ ثانویبهپاسخ*گویی شبهات حدیثی می*پردازند. لذا سایت دانشکدۀ علوم حدیث کهمصمماست به صورت تخصصی به حدیث بپردازد وظیفه خود می داند تا به این مهماقدامکند و درحد توان خلا موجود را رفع کند و با راه اندازی این بخش که درحکمگوش شنوای سایت وپل ارتباطی با مخاطبان است پاسخگوی سؤالات و شبهاتحدیثیآنان باشد.

اهداف
باتوجهبه اینکه هدف اساسی تأسیس دانشکده علوم حدیث، بنیان نهادن مرکزی براینشرعلوم و فرهنگ اهل بیت (علیه السلام) است و با این دید که امروزه نگرشدینی,به ویژه در میان جوانان, عمیق و همراه با پرسشهای فراوان است, اهدافاینطرح عبارت است از:

1.پاسخگوییبه شبهات و سؤالاتی که به صورت مستقیم با حدیث مرتبط است, مثلاًحدیثی کهدستمایۀ یک شبهه قرار گرفته یا اشکالات ناصوابی که بر روایاتوارد شدهاست.2. هدایت جوانان مشتاق به معارف صحیح اهل بیت علیهم السّلام.
3. تقویت بنیۀ علمی و اعتقادی دانشجویان دانشکده.
4. جهت*دهی و روشن ساختن راه در مطالعات و پژوهشهای آیندۀ دانشجویان.

پیشینه
همانطورکهپیشتر عرض شد تاکنون هیچ سایتی به صورت مشخص متولی و متکفّل پاسخ*گوییبهشبهات حدیثی نبوده* است و سایتهای دیگر در حوزه*های اعمّ از حدیثفعالیتمی*کنند و یا اگر به پاسخ*گویی شبهات حدیثی می*پردازند به عنوانوظیفۀثانوی به آن می*نگرند.
امابدونتردید استفاده از تجربیات، تواناییها، منابع و همکاری افراد و مراکزیکه درزمینۀ پاسخ به شبهات و سؤالات فعالیت کرده*اند، راهگشا و مؤثر خواهدبود وسرعت و کیفیت کار را افزایش می*دهد.
مراحل انجام کار

الف) جستجوی سؤالات و شبهات حدیثی
روشاولجستجو در میان کتب و اینترنت و ارائۀ پاسخ آنها در سایت است. اینروشاصطلاحا پرسش و پاسخ فرضی نامیده می شود. روش دیگر آن است که کاربرانسایتو مخاطبان آن، سؤالها و شبهه*های خود را به آدرس سایت ارسال کنند وبخشپاسخ به شبهات به آنها جواب دهد. این شیوه پرسش و پاسخ حقیقینامیدهمی*شود.
ازآنجاکه این بخش در ابتدای کار قرار دارد طرح پیشنهادی به این شکل است کهدرابتدا کار پاسخ به شبهات به شیوۀ پرسش و پاسخ فرضی انجام شود و پس ازآن کهناظر علمی طرح کیفیت و توان علمی اعضا را کافی یافت، کار پاسخ علاوهبرشیوه فوق به صورت پرسش و پاسخ حقیقی نیز آغاز شود.

ب) طبقه*بندی شبهات
باتعریفیکه در ابتدا لحاظ شد از یک سو شبهاتی که به صورت مستقیم با حدیثمرتبطنیستند ـ مثلاً به موضوعاتی همچون اعتقادات، دلایل عقلی امامت وولایتو....برمی گردد از محدودۀ کارکنار رفت و از سوی دیگر نخستین گام بهسویطبقه*بندی شبهات برداشته شد.
هرحالپس از آنکه مجموعۀ کاملی از شبهات حدیثی با موضوعات گوناگون گردآوریشد،شبهات زیر نظر ناظر علمی طبقه*بندی می*شوند. آنچه در زیر می*آیددسته*بندیاولیه است که امکان تغییرات جزئی یا اساسی در آن در طی مراحلکار ناگزیر بهنظر می رسد.

الف)علومبیرونی مرتبط با حدیث؛ مانند رجال، مصطلح الحدیث، تاریخ حدیث، شبهاتیکه بهجوامع حدیثی و شیوۀ کار آنها وارد شده است؛ به عنوان نمونه شبهاتیکهدربارۀ چگونگی تدوین حدیث شیعه، راویان مهم احادیث و زیر سؤال بردنوثاقتآنها، مؤلفین کتب اربعه و انتقاد به روش کار آنان و ... وجود داردذیلعنوان بالا تقسیم بندی می*شوند.
ب)مباحثدرونی حدیث: این مباحث را بیشتر با عنوان فقه الحدیث می*شناسند. براساس یکنمایۀ موضوعی می*توان این مباحث را در دسته*های زیر طبقه*بندیکرد:
1) مباحثمربوطبه توحید و شبهاتِ حدیثی مرتبط با توحید الهی: به عنوان نمونه پاسخبهشبهاتی که اهل سنت بر اساس احادیث رؤیت خداوند مطرح کرده*اند یا شبهاتیکهپیرامون احادیث (شفاعت)، (توسل)، اسماء الهی و... بیان شده است،همچنینشبهات مربوط به احادیث عدل الهی را هم از این نظر گاه که به توحیدخداوندخدشه وارد می*کند.
2)مباحث مربوط بهنبوت: به عنوان نمونه احادیثی که به عصمت انبیاء خدشه واردمی*کنند و حجمزیادی از آن در مصادر سنی وجود دارد و نیز مبحث عدالت صحابهو نیز شبهاتیکه به انبیاء پیشین الهی و زندگی آنان وارد کرده*اند.
3)مباحثمربوط به معاد: به عنوان نمونه شبهات مطرح شده درباره چگونگی مرگ ومراحلپس از آن و حضور برخی معصومین در هنگام وفات و عالم برزخ و..... دراین بخشقرار می*گیرد.
4) مباحث مربوط به امامت و ولایت. مباحث زیرا می توان در این بخش دسته بندی کرد:

 • احادیث اثبات ولایت و امامت اهل بیت(ع)؛ [/*:m:3kg8pgbd]
 • احادیث اثبات عصمت امامان(ع)؛ [/*:m:3kg8pgbd]
 • احادیث مربوط به تاریخ زندگی امامان (ع)؛ [/*:m:3kg8pgbd]
 • احادیث تقیه؛ [/*:m:3kg8pgbd]
 • احادیث بداء؛ [/*:m:3kg8pgbd]
 • احادیث رجعت ائمه؛ [/*:m:3kg8pgbd]
 • احادیث مربوط به فضائل اهل البیت(ع)؛ [/*:m:3kg8pgbd]
 • احادیث مهدویت و ... [/*:m:3kg8pgbd]
5) مباحث متفرقه : در این قسمت به علت تنوع موضوعات و گوناگونی آن مباحث مختلفی را به بحث می نهیم:
 • آداب و شعائر اسلامی مانن عزاداری برای معصومین(ع) و زیارت قبور آن بزرگواران؛ [/*:m:3kg8pgbd]
 • احادیثی که به جهت آنها شیعه را به غلو متهم کرده*اند؛ [/*:m:3kg8pgbd]
 • ادعیه وارد شده از اهل بیت(ع)؛ [/*:m:3kg8pgbd]
 • شبهات مربوط به منشأ پیدایش شیعه (عبدا... بن سبأ و...)؛ [/*:m:3kg8pgbd]
 • شبهات مربوط به بیزاری ائمه (ع) از شیعیان؛ [/*:m:3kg8pgbd]
 • موضع شیعه در برابر صحابه؛ [/*:m:3kg8pgbd]
 • روایاتی که به نوعی با عقل و تجارب بشری ناسازگار است یا دور می نماید [/*:m:3kg8pgbd]
 • و. [/*:m:3kg8pgbd]
جهتفعالسازی این بخش یک مجموعه ابتدایی ازشبهات وپاسخ آنها ارائه می گردد بهامیدآنکه در آینده*ای نزدیک با گردآوری کلیه شبهات وارد شده بهاحادیثوپاسخگویی به آنها گامی گوچک در راه خدمت به مکتب اهل بیت (علیهالسلام)برداریم.

کلیات
توحید و اسماء و صفات الهی
فضائل اهل بیت (علیهم السلام)
 • [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [/*:m:3kg8pgbd]
 • راه رفتن علی (علیه السلام) بر روی ابرها [/*:m:3kg8pgbd]
 • مختون متولد شدن امام [/*:m:3kg8pgbd]
 • آلوده نبودن ادرار ائمه [/*:m:3kg8pgbd]
 • شیر خوردن امام حسین (علیه السلام) از انگشت پیامبر (صلی الله علیه و آله) [/*:m:3kg8pgbd]
 • [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/*:m:3kg8pgbd]
 • بتول بودن حضرت فاطمۀ زهرا (سلام الله علیها) [/*:m:3kg8pgbd]
 • خلقت ائمه از نور خدا [/*:m:3kg8pgbd]
مهدویت
ملائکه
 • اسماء ملائکه [/*:m:3kg8pgbd]
 • حضور ملائکه [/*:m:3kg8pgbd]
 • بال و پر ملائکه [/*:m:3kg8pgbd]
توسل و زیادت
دشمنی ائمه با ایرانیان
نهج البلاغه
امام علی (علیه السلام) از خلفای پیشین
 • تعریف امام علی (علیه السلام) از صحابه [/*:m:3kg8pgbd]
 • سخنان نهج*البلاغه از علی(علیه السلام) نیست [/*:m:3kg8pgbd]
 • دلیلی بر الهی بودن منصب امامت در نهج البلاغه نیست. [/*:m:3kg8pgbd]
 • اگر امام از طرف خدا منصوب بود چرا بیعت مردم را رد کرد؟ [/*:m:3kg8pgbd]
 • ازدواج ام کلثوم با عمر [/*:m:3kg8pgbd]