داعيان دروغين: بايد بدانند كه حق با ما ونزدماست، جز ما كسي اين سخن را بر زبان نمي راند، مگر دروغگوي تهمت زن و غيراز ما احدي اين ادعا را نمي كند مگر آنكه گمراه و گمراه كننده است (1)
منكر امام زمان: بين خداي عز و جل و هيچ كس خويشاوندي نيست . هر كس مرا انكار كند از من نيست و راه او راه پسر نوح است(2)
زمان ظهور: اما وقت ظهور ما موكول و منوط به اراده خداوند است و هر كس براي آن وقت تعيين كند دروغ گفته است (3)

پي نوشت :
1-بحار، ج 53،ص 192/كمال الدين و تمام النعمه،ص 511/2-الغيبت طوسي،ص176/3-بحار، ج 53،ص111