ذبح حيوان


سوال:

چرا بايد حيوان با شرايط مخصوصى ذبح شود؟

توضيح اين كه:

در اسلام براى ذبح حيوانات شرايطى مانند قطع چهار رگ گردن و گفتن بسم اللَّه در نظر گرفته شده، بطورى كه اگر اين شرايط انجام نگيرد،

گوشت حيوانات قابل استفاده نيست. در حالى كه جمعى از مردم جهان بدون توجه به اين دستورات، از گوشت حيوانات استفاده مى‏كنند و

اثر بدى هم نمى‏بينند. توضيح دهيد اين شرايط چه تاثيرى دارد؟پاسخ:

چنين به نظر ميرسد كه اسلام با دستورات مى‏خواهد سه موضوع را تامين نمايد:


اول: دورى جستن از آيين بت پرستان كه حيوانات خود را به نام «بت» سر مى‏بريدند؛

و لذا، گفتن نام
«خدا» را به عنوان جزئى از برنامه وسيعى كه براى ريشه كن ساختن افكار بت پرستى طرح كرده، لازم دانسته است.

دوم: بيرون ريختن خون از بدن حيوان تا در لابلاى گوشت باقى نماند و يا آن خورده نشود؛ طب امروز ضررهاى قابل توجهى براى تغذيه با خون كشف

كرده است. گذشته از اين، خون هميشه مملو از انواع ميكروبهاست و ازطرفى به تجربه ثابت شده كه تغذيه با خون، روحيات و ملكات نامطلوبى در

انسان به وجود مى‏آورد، از جمله ضعف عواطف و ستمگرى و قساوت قلب است.


سوم: تسريع در جان دادن حيوان و جلوگيرى از شكنجه و زجركش نمودن آن كه با روح انسانيت سازگار نيست.

اين موضوع با قطع چهار رگ گردن با سرعت حاصل مى‏گردد.


اين خلاصه‏اى از جهات سه گانه‏اى است كه با شرايط اسلامى ذبح، تامين مى‏گردد.


منبع:

پاسخ به پرسشهاى مذهبى - نويسندگان: آيات عظام ناصر مكارم شيرازى و جعفر سبحانى.