شركت كنندگان در این تجمع همچنین از الازهر مصر خواستند تا پس از سالها كه دانشجویان این دانشگاه از فراگیری فقه اهل بیت (ع) محروم بودند ازاین پس، این فقه نیز در كنار سایر فقه های مذاهب اسلامی در دانشگاه الازهرتدریس شود.


به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ پیروان اهل بیت، اعضای مجلساعلای آل البیت مصر و سادات مصر با تجمع در قاهره پایتخت مصر خواستارتدریس فقه اهل بیت (ع) در دانشگاه الازهر شدند.
پیروان اهل بیت علیهم السلام و سادات مصر همچنین بر لزوم تاسیس مجدداوقاف تاكید كردند که فعالیت اتحادیه سادات برای جمع آوری آمار سادات درمصر بیش از پیش ضرورت دارد.
بر اساس این گزارش شركت كنندگان در این تجمع همچنین از الازهر مصرخواستند تا پس از سال ها كه دانشجویان این دانشگاه از فراگیری فقه اهلبیت (ع) محروم بودند از این پس، این فقه نیز در كنار سایر فقه های مذاهباسلامی در دانشگاه الازهر تدریس شود.
طاهر الهاشمی، بزرگ سادات شهر بحیره نیز ضمن تاكید بر حمایت اتحادیهسادات از الازهر، تدریس فقه شیعی را در دانشگاه الازهر و مبارزه جامعهجهانی با دخالت های وهابیت در اعمال حج را خواستار شد .