بهگزارش شیعه آنلاین به نقل از فردا، پايگاه اينترنتي هيئت افتاء اردن درمطلبی نوشت: \"عبدالکريم الخصاونه\" مفتي اعظم کشور اردن؛ در خصوص کشيدنسيگار در مسجد گفت: به همراه آوردن هر گونه بوي بد به مسجد از لحاظ شرعياشکال دارد و سيگار بوي \"تعفن\" مي*دهد لذا کشيدن آن \"حرام\" است.
الخصاونه گفت: نمازگزاران مي*بايستي از به همراه آوردن هر گونه بوي \"آزار دهنده\" به مسجد خوداري کنند.
ويبا اشاره به بوي بدي که مجراي تنفسي افراد به هنگام خوردن برخي مواد غذاييمانند سير و پياز توليد مي*کند اشاره کرد و افزود: اين بوها بد هستند وموجب آزار و اذيت ديگران مي*شوند ولي بوي سيگار فرق مي*کند. سيگار بوي\"تعفن\" مي*دهد و به يقين موجب آزار و اذيت ديگران مي*شود لذا افرادسيگاري نبايد وارد مسجد شوند.
الخصاونه در بيانه*اي که بر روي پايگاهاينترنتي مفتيان اردن منتشر کرده بود با \"حرام\" دانستن کشيدن سيگار ازمردم خواست تا در مورد عواقب کشيدن سيگار فکر کنند.
وي در پايان باتوجه به توصيه*هاي پزشکي در مورد عدم کشيدن سيگار، آن را براي ريه*ها وقلب انسان مضر دانست و گفت: با توجه به اينکه مصرف سيگار از مصرف موادمخدر رواج بيشتري دارد لذا ضرر آن بيشر است و مي*باستي هشدارهاي مربوط بهآن را جدي*تر گرفت.