بهگزارش شیعه آنلاین، بر اساس جدید ترین نظرسنجی انجام شده در شهر نجف اشرفتوسط \"جمعیت توسعه و رشد\" در مورد محبوب ترین و تأثیرگذار ترین چهرهفکری، سیاسی، ادبی و فرهنگی در سال 2010 میلادی، حضرت آیت الله سید \"علیسیستانی\" مرجع عالیقدر شیعیان جهان به عنوان چهره برگزیده انتخاب شد.
اما بر اساس این نظرسنجی، اعلام شهر نجف اشرف به عنوان \"پایتخت فرهنگ اسلامی\"، شاخص ترین حادثه و رخداد در این شهر شناخته شد.
درهمین راستا خانم \"بتول فاروق\" رئیس \"جمعیت توسعه و رشد\" طی اظهاراتیگفت: هدف از برگزاری این نظرسنجی کسب نتایج واقعی و فهمیدن نظر افکارعمومی در زمینه سیاسی، فرهنگی، فکری و ادبی در این شهر مقدس بود.
وی درادامه افزود: هدف دیگر این کار تحریک افکار عمومی این شهر برای حمایت هرچه بیشتر از رهبران و چهره های سرشناس این شهر در زمینه های مختلف است.تعداد زیادی از چهره های سرشناس هم در نجف اشرف هستند که خارج از نجف کمترکسی آنان را می شناسد. با حمایت از این چهره ها، این افراد نیز در سطح بینالمللی معرفی خواهند شد.
خانم \"بتول فاروق\" همچنین گفت: این اولینتلاش ما در این زمینه بود اما بدون شک مقدمه ای خواهد بود برای فعالیت هایمشابه دیگر در این زمینه برای دستیابی به اهداف بلند مرتبه تا شاید گامیباشد در مسیر رشد سیاسی، فرهنگی، فکری و ادبی نجف اشرف.