بهگزارش شیعه آنلاین، روزنامه الشرق الأوسط چاپ لندن که از سوی دولت وهابیعربستان سعودی حمایت و پشتیبانی می شود، امروز در خبری نوشتند: تعدادی ازخاخام های رژیم صهیونیستی طی فتوایی رانندگی زنان را ممنوع و حرام اعلامکرده و آن را زنان عاملان اصلی حوادث رانندگی دانسته اند.
بر اساس فتوای این خاخام صهیونیست رانندگی زنان دلیلی برعفت و نجابت نیست و نباید به آنان اجازه داد که رانندگی را آموزش ببینند.
اینفتوا را خاخام سرشناس رژیم صهیونیستی به نام \"آبراهام یوسیف\" که فرزندخاخام \"عوفادیا یوسیف\" است، صادر کرد. لازم به ذکر است \"عوفادیایوسیف\" رهبر معنوی حزب افراط گرای \"شاس\" به شمار می رود.
\"شموئیلهلیفی\" دیگر خاخام نسبتا سرشناس رژیم صهیونیستی نیز در فتوایی مشابه علیهرانندگی زنان فتوا داده و گفته: زنان عامل و علت اصلی بیشتر حوادث رانندگیهستند. گفتنی است این فتوای خاخام های صهیونیست شباهت بسیار زیادی بهفتوای شیوخ و چهره های سرشناس وهابی در سراسر جهان به ویژه عربستان سعودیدارد. مفتی های وهابی نیز رانندگی زنان را حرام اعلام کرده و بر همین اساسزنان سعودی نمی توانند رانندگی کنند و در غیر این صورت جریمه و بازداشت میشوند.