بهگزارش شیعه آنلاین، طی گزارش سالانه دار الافتاء مصر، مشخص شد که تنها درسال 2010 میلادی 465 هزار فتوای کتبی، شفاهی، تلفنی و یا حتی از طریقاینترنت در مصر صادر شده است.
بر اساس این گزارش اغلب این فتواهادرباره مسائل جدید و معاصری همچون حلال بودن استفاده از بافت بدن خوک برایبرای درمان دریچه قلب و یا تعیین نوع جنین و حتی شرایط سقط جنین و غیرهبوده است.
اما در همین حال فتواهای زیادی در مورد احکام اعدام و یاقصاص نیز در مصر صادر شده که مقدار زیادی از آنها هنوز در مرحله بحث وتحقیق قرار دارد.
گفتنی است در کشور مصر اگر دادگاه حکم اعدام شخصی راصادر کند، باید اول به دار الافتاء مراجعه کنند و اگر در آنجا نیز این حکمتایید شد، حکم اعدام اجرا می شود.
این گزارش در ادامه افزود: از بیناین 465 هزار فتوا، 2316 فتوا به صورت کتبی و 88 هزار و 133 فتوا به صورتشفاهی و 255058 فتوا به صورت تلفنی و 113468 فتوا از طریق اینترنت و 5346فتوا نیز از خارج از مصر صادر شده است.